റോഡരികിൽ വഴി തെറ്റി വന്ന് മഴയത്ത് നിൽക്കുന്ന ബംഗാളി യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനേയും എ.ഇ.ജി.സി.ടി തെരുവിലെ മക്കൾ റഫീഖ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചു

കണ്ണൂർ: അലവിൽ വഴി തെറ്റി വന്ന് റോഡ് അരികിൽ മഴ കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്ന 20 വയസ്സ്

തോന്നിക്കുന്ന (ബംഗാളി) യുവതിയേയും ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനേയും എ.ഇ.ജി.സി.ടി തെരുവിലെ മക്കൾ ചാരിറ്റി കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി റഫീഖ് അഴിക്കോട് സഹായത്തിനു എത്തുകയും തുടർന്ന് കണ്ണൂർ പിങ്ക് പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പിങ്ക് പോലീസ് എത്തി കൊണ്ടുപോയി അന്വേഷണം നടത്തി ബന്ധുകളെ കണ്ടെത്തി അവരെ ഏല്പിച്ചു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.