എം.ആർ.യു.പി സ്കൂളിൽ കുടിവെള്ള മെഷിൻ നൽകി

എം.ആർ.യു.പി സ്കൂളിൽ കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള മെഷിൻ മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്‌
അസദ്‌ കെ

സ്കൂളിനു സമർപ്പിച്ചു.
വാർഡ്‌ മെമ്പർ അനസ്‌ കെ.കെ
ഹുനൈസ്‌ മുക്കലകത്ത്‌
ഹാശിം കടപ്പുറത്ത്‌
ഹെഡ്‌ മിസ്‌ ജയ ശ്രീ ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ
പങ്കെടുത്തു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.