കണ്ണൂർ: കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പി പി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം നടന്നു.

കണ്ണൂർ: കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പി.പി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം പരിപാടിയിൽ പന്നിയൂർ കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ.പി ജയരാജ് ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.സി പി ഹരീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.