കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറർ ഉദ്ഘാടനം നാളെ

ഒട്ടേറെ വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്യകയായി മാറിയ കണ്ണൂർ ടൗൺ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

നാളെ 28 ജൂലായ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ പഠനത്തിത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് സേവനം ലഭ്യമാണ് കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ കീഴിലുള്ള ജെൻഡർ ഹെൽപ് ഡസ്ക് ആയ സ്നേഹിതയാണ് കൗൺസിലിംഗിന് കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലിസ് സ്റ്റേഷനുമായി സഹകരിക്കുന്നത്

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.