പറശ്ശിനിക്കടവിലേക്ക് യാത്രാദുരിതം

വർഷങ്ങളായി സർവീസ് നടത്തി കൊണ്ടിരിKSRTC യുടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പറശ്ശിനിക്കടവിലേക്കുള്ള

രാവിലെ 6 AM നുള്ള ആദ്യത്തെ സർവ്വീസ് കൃത്യമായി ഓടാത്തതും, ദീർഘദൂര സർവ്വീസുകളായ 6-15 AM നുള്ള പറശ്ശിനിക്കടവ്-എറണാകുളം, 6-45 AM നുള്ള പറശ്ശിനിക്കടവ്- മംഗലാപുരം KSRTC സർവ്വീസുകൾ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ നിർത്തലാക്കിയതും കാരണം എല്ലാ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ,നാട്ടുകാരും കൂടാതെ ദൂര നാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരായ ഭക്തജനങ്ങളും ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്.നിരന്തരം KSRTC അധികാരികളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു വിധ പരിഹാരവും കാണാത്തതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അമർഷവും പ്രതിഷേധവും അറിയിച്ചു

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.