കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ന് എയർ ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഇറങ്ങും

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്ന് എയർ ഇൻഡിഗോ വിമാനം ഇറങ്ങും.എഴുപതു യാത്രക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന

എയർ ഇൻഡിഗോ ചെറുവിമാനമാണ് പരിശോധനക്ക് എത്തുന്നത്.രാവിലെ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് വിമാനം പുറപ്പെടുക. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പരിശോധനക്കായി കണ്ണൂരിലേക്കെത്തുന്നത്.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.