പെട്രോളിന് വില കൂടി : 11 പൈസ വര്ധിച്ച് 85.69 രൂപയായി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോള് വിലയില് വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

11 പൈസയാണ് ഇന്ന് പെട്രോളിന് വര്ധിച്ചത്. അതേസമയം ഡീസല് വിലയില് ഇന്നും മാറ്റമില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് ഒരു ലിറ്റര് പെട്രോളിന് 85.69 രൂപയും ഡീസലിന് 79.07 രൂപയുമാണ് വില. ഇത് മൂന്നാം ദിവസമാണ് ഡീസല് വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത്.
കൊച്ചിയില് പെട്രോളിന് 84.20 രൂപയും ഡീസലിന് 77.57 രൂപയുമാണ്. കോഴിക്കോട്ട് പെട്രോളിന് 84.57 രൂപയും ഡീസലിന് 77.93 രൂപയുമാണ് വില.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.