പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം നാളെ

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ശ്രീ കോട്ടാഞ്ചേരി പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനാഘോഷം നാളെ നടക്കും. രാവിലെ ക്ഷേത്രതന്ത്രി ബ്രഹ്മ ശ്രീ പടിഞ്ഞേററാട്ട് ഇല്ലത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം, വിശേഷാൽ പൂജകൾ നവകം എന്നിവ നടക്കും .മുഴുവൻ ബന്ധുമിത്രാധികളെയും ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സെക്രട്ടറി / പ്രസിഡന്റ് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.