പുല്ലൂപ്പി പാലം വഴി ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് പുല്ലൂപ്പി പാലം ബ്ലോക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പുല്ലൂപ്പി പാലത്തിനു സമീപം വലിയ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതിനാലാണ് താൽക്കാലികമായി ഗതാഗതം നിരോധിച്ചത് .രണ്ടുഭാഗത്തും പൊലീസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നാളെ പണി നടക്കും, ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച വസ്തുക്കൾ മാറ്റി യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.