ഇന്ന് (18.2.19) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു

ഇന്ന്(18.2.19)സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് (18.2.19) നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കന്ററി മാതൃകാ പരീക്ഷയും SSLC മാതൃകാ പരീക്ഷയും മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാം വർഷ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾക്ക് അതത് സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.