ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാ ദൗത്യത്തിനായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും 45 ഓളം മൽസ്യ ബന്ധന ബോട്ടുകൾ ചാലക്കുടിയിലേക്ക്

ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാ ദൗത്യത്തിനായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും 45 ഓളം മൽസ്യ ബന്ധന ബോട്ടുകൾ ചാലക്കുടിയിലേക്ക് അയച്ചു. അഴീക്കോട് നീർക്കടവിൽ നിന്ന് മാത്രം 15 ബോട്ടുകൾ. വളപട്ടണം ci കൃഷ്ണൻ, വളപട്ടണം ഖലാസി ഹാഷിം, മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബോട്ടുകൾ കയറ്റി അയച്ചത്. കൂടാതെ നിരവധി ലോറികളും സന്നദ്ധ സേവനത്തിനായി ദുരിദാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.