മയ്യിൽ എരിഞ്ഞിക്കടവ് കോറളായിയിലെ വീടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിൽ

മയ്യിൽ :എരിഞ്ഞിക്കടവ് കോറളായി പാലം പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കരയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കരിങ്കൽ ഭിത്തി നിർമിച്ചു സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളു …കോറളായി ദ്വീപ് ഭാഗം ഭിത്തി കെട്ടാത്തതിനാൽ വലിയ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് കോറളായി ദ്വീപ് നിവാസികൾ …പല തവണ പരാതി കൊടുത്തിട്ടും ഒന്നും ശരിയായില്ല ….വലിയ അപകടം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മേലധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: