ആലക്കോട് ഒറ്റത്തൈ പഞ്ചായത്തിൽ കനത്ത മഴ: ഉരുൾപൊട്ടാൻ സാധ്യത.

ആലക്കോട് ഒറ്റത്തൈ ഫർലോംഗരയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ

ഉരുൾപൊട്ടൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിർദ്ധേശം നൽകി, കാപ്പിമല സ്കൂളിൽ താത്കാലിക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറന്നു ഉരുൾപൊട്ടാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള മേഘലയിലെ ആൾക്കാരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.