സഹായത്തിനു കാത്തുനിൽക്കാതെ മാതോടം പുതിയ പറമ്പിലെ സി എം രാജേഷ് (32) യാത്രയായി

ഉദാരമതികളുടെ സഹായത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് മാതോടം പുതിയ പറമ്പിലെ സി എം രാജേഷ് (32) യാത്രയായി

കരൾ രോഗം ബാധിച്ചു കുറേ കാലമായി മണിപ്പാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെലവായി തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി പണം കണ്ടെത്താൻ ജനപ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് നാട്ടുകാർ പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്നതിനിടെയാണ് രാജേഷിന്റെ വിയോഗം

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.