അഞ്ചരക്കണ്ടി ചാമ്പാട് ഓയിൽ മില്ലിന് തീപിടിച്ചു

അഞ്ചരക്കണ്ടി: ചാമ്പാട് ഓയിൽ മില്ലിന് തീപിടിച്ചു. രാത്രി എട്ട് അമ്പതിനാണ് സംഭവം. ചാമ്പാടുള്ള രാംസൺസ് ഓയിൽ മില്ലിനാണ് തീപിടിച്ചത്.. രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഎഞ്ചിൻ വന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. കൂടുതൽ യൂനിറ്റ് എത്തിച്ച് തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. മറ്റു വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: