നാളെ വിദേശത്തേക്ക് പോകാനിരുന്ന ആളുടെ പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടമായി; കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക

11 January 2019

താഴെ പറയുന്ന രണ്ടു പാസ്പോർട്ട് പുഴാതി പുതിയതരു കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി റൂട്ടിൽ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ദയവു ചെയ്തു ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക

1. Sidique mukkannan kandathintavida. Passport. No. K5257748

2. Husn banu sideequa. Passport. No. J2095886.

Telephone. No. സിദ്ദീഖു 0091-7032139077 (India)

WhatsApp 00971-504824177 (U.A.E)

മുനീർ. Tele and whatsapp

0091-9895192351(India)

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.