നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

ഇരിക്കൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ഒമാനി, പെരുമണ്ണ്, പെടയങ്ങോട്, കുയിലൂർ, താഴ്‌വാരം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ

(ഡിസംബർ 11) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ബർണശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ഒണ്ടേൻ റോഡ്, ബെല്ലാർഡ് റോഡ്, പിള്ളയാർ കോവിൽ പരിസരം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ

(ഡിസംബർ 11) രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ സബ്‌സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ തയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നാളെ

(ഡിസംബർ 11) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: