എം പി ഫണ്ട്: മുച്ചക്ര മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം പി യുടെ പ്രാദേശിക വികസന നിധിയിൽ നിന്നും മുച്ചക്ര മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നൽകുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ 7, 9, 30, 35, കടമ്പൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്ന്, മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 15, പടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആറ്, അഴീക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 14, തളിപ്പറമ്പ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 25, മുണ്ടേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 19, ഉളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 16 എന്നീ വാർഡുകളിലെ 40 ശതമാനമോ അതിൽകൂടുതലോ വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വികലാംഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, റേഷൻകാർഡ്, വികലാംഗ ഐ ഡി കാർഡ്, ആധാർകാർഡ് എന്നിവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് വേണം. അപേക്ഷ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസിൽ ഡിസംബർ 20 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ സ്വീകരിക്കും. ഫോൺ: 0497 2712255.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.