കടമ്പൂർ ഹൈസ്കൂൾ ബസ് മതിലിന് ഇടിച്ച് നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് പരിക്ക്

കടമ്പൂർ: കടമ്പൂർ ഹൈസ്കൂൾ ബസ് മതിലിന് ഇടിച്ചു നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് പരിക്ക്. കടമ്പൂർ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികളുമായി പോവുകയായിരുന്ന ബസ് വീട്ടു മതിലിലിടിച്ചു. സ്കൂളിന്റെ 22 നമ്പർ ബസാണ് ടെമ്പൂർ റോഡിലെ പാഞ്ചജന്യം എന്ന വീടിന്റെ മതിൽ ഇടിച്ചു തകർത്തത്. ചില കുട്ടികൾക്ക് സാരമല്ലാത്ത പരിക്കുണ്ട്. ഇവരെ ആ സ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപകട സ്ഥലത്ത് റോഡിൽ ഉള്ള കുഴി യും അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്ങുമാണ് കാരണമായതെന്ന് പറയുന്നു.

Advertisements

One thought on “കടമ്പൂർ ഹൈസ്കൂൾ ബസ് മതിലിന് ഇടിച്ച് നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് പരിക്ക്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.