കമ്പിൽ ടൗണിൽ വച്ചുള്ള മീൻ കച്ചവടം നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമാവുന്നു

വലിയ മീൻ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമ്പിൽ ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് വച്ച് തന്നെയാണ് മിക്ക ദിവസവും മീൻ കച്ചവടം തകൃതിയായി നടക്കുന്നത്. കമ്പിൽ ടൗണിലെ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ വച്ചാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കച്ചവടം നടന്നത്.

ഇത് കമ്പിലിന്റെ പതിവ് കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മീൻ വെള്ളം ധാരാളമായി പരിസരത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം ഈച്ചയും മറ്റും വർദ്ദിക്കുകയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരിസരത്ത്. ബസ്സ് സ്റ്റോപ്പിനു സമീപത്തായി നടക്കുന്ന മീൻ കച്ചവടം വലിയ ദുരിതമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. മീൻ മാർക്കറ്റിലൂടെ അല്ലാതെയല്ലാതെയുള്ള മീൻ കച്ചവടം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭവിഷത്തുകൾ നേരിടേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അടുത്തുള്ള കടക്കാരും നാട്ടുകാരും.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.