ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം

കണ്ണൂർ ജില്ലാ സൈനികക്ഷേമ ഓഫീസിൽനിന്ന് പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക സഹായം കൈപ്പറ്റുന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സേനാനികൾ, അവരുടെ വിധവകൾ എന്നിവർ പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക സഹായം തുടർന്നു ലഭിക്കുന്നതിനായി ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസംബർ 31ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് മുമ്പ് ഹാജരാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ സൈനിക ക്ഷേമ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: