കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ചവർക്ക് ആശ്വാസമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ച നൂറു കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. ഇവർക്കുള്ള മരുന്നുകൾ സൗജന്യമായി നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള സ്നേഹ ജ്യോതി കിഡ്ണി ഫൗണ്ടേഷൻ മുഖേനെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള അവസാന തീയ്യതി ആഗസ്ത് 14 ആണ്. അപേക്ഷാ ഫോറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.എ.പി.എൽ ,ബി.പി.എൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.