സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവം: യോഗം ഇന്ന്

ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യോഗം ഇന്ന് (ഡിസംബർ 4) ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ നടക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിച്ചറിയിൽ രേഖയുടെ രണ്ട് പകർപ്പുകൾ സഹിതം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.