കണ്ണൂർ ഗവർമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരോരും ഇല്ലാതെ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശി മരണപെട്ടു.

കണ്ണൂർ ഗവർമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരോരും ഇല്ലാതെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശി

കൃഷ്ണൻ 68 വയസ്സ് മരണപെട്ടു.
തെരുവിലെ മക്കൾ ചാരിറ്റി കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറി റഫീഖ് അഴിക്കോടിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തി വിവരം അറിയിച്ചത് അനുസരിച്ചു ബന്ധുക്കൾ എത്തി റഫീഖ് അഴിക്കോടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബോഡി ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.