കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങൾ പിടികൂടി

ട്രെയിനിൽനിന്ന് ആയുധങ്ങൾ പിടികൂടി. റെയിൽവെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സും റെയിൽവേ പോലീസും യുക്തമായി നടത്തിയ റെയിഡിൽ എറനാട് എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നും ഇന്നു രാവിലെ 17 മഴു പിടികൂടിയത് .കറുത്ത ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു .ബാഗ് പോലീസ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മഴു കണ്ടെത്തിയത്. മരം വെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മഴു അല്ല ഇത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ക്രിമിനൽ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മഴു ആണ് ഇത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൊലീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Advertisements

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.